ontstaan en doel
wie zijn we
nieuws
projecten
jaarverslag 2022
natuurinfo
weerribben en wieden
contact
links

Jaaroverzicht 2022 stichting Natuur en Milieu Platform Steenwijkerland

Ondanks enkele toezeggingen en pogingen van onze zijde is het niet gelukt het platform uit te breiden. Wij begrijpen dat het in het openbaar opkomen, en hoewel altijd met de wet aan onze kant, niet bij iedere "natuurbeschermers" past. Echter, het is wel zo dat natuurbescherming clubs (ook I.V.N. en KNNV) veelal in hun statuten het beschermen van de natuur als een van hun doelen hebben beschreven. Vaak is het beschermen van de natuur (later ook het milieu) de reden geweest om deze verenigingen op te richten. Uiteraard kan dat ook bereikt door educatie, voorlichting,monitoring, lezingen e.d. Daadwerkelijk en serieuze bescherming van natuur en milieu in onze directe leefomgeving blijft helaas maar al te nodig, getuige de diverse ontwikkelingen. Ook als club/vereniging hierdoor beter zichtbaar worden kan prima, niet voor niks was dit één van de uitkomsten van de mini enquête op de jaarvergadering 2022 van het IVN NWO.
Dus nogmaals een beroep aan een ieder om verantwoordelijkheid te nemen, en dat doe ik met een slogan uit Mens en Natuur. Wij willen niet het orkestje zijn dat maar blijft roepen hoe mooi de natuur is terwijl die om ons heen verdwijnt. Gelukkig hebben zich wel een drietal personen aangemeld die nadrukkelijk met ons meedenken en ons met raad en daad ondersteunen maar daarbij liever buiten beeld blijven, dat kan ook als u dat beter past. Als geinig voorbeeld en ter illustratie dat er bijna geen natuurbeschermers meer zijn die in het openbaar gezien willen worden het volgende waar gebeurde! Tijdens het mini symposium "Ongezouten", mede georganiseerd door de Stichting Weerribben-Wieden (zie verder bij overig) werd er de vraag gesteld: wie voelt zich in de eerste plaats natuurbeschermer? Onder de vele aanwezigen ook boswachters, gebiedsmanagers, ecologen, waterschappers, rietsnijders en zelfs een gedeputeerde. Slechts drie personen gaven dit als eerste prioriteit aan. Het zal u niet verbazen dat deze drie allen platformleden waren.

Algemeen en standpunten:

Het was voor ons een druk jaar. Telkens worden we weer verrast met het gemak waarmee overheden en soms ook terreinbeheerders met de N2000 in onze gemeente omgaan.
Ook de gemeente Steenwijkerland is nog altijd bewust bezig de wetten te omzeilen, dit door maar nooit een fatsoenlijk omgevingsplan te produceren. Eindelijk, het zal u zeker niet ontgaan zijn, is ook de problematiek en de daarbij behorende discussie over uitstoot van stikstof gemeengoed geworden in de gemeente Steenwijkerland. Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat wij door gebrek aan kennis en capaciteit hier geen actieve rol in hebben gespeeld . Wel is het zo dat het NMPS al vanaf de oprichting, waar mogelijk pleit, voor extensivering van landbouw rond onze N2000 gebieden, ook hebben wij daarbij altijd aangegeven dat de PAS niet de beoogde oplossing van het probleem zou zijn.
Misschien wordt ook te gemakkelijk vergeten dat het juist de vertegenwoordigers van de landbouw waren die destijds, in afwachting van de definitieve vaststelling van de PAS, de lopende gebiedsprocessen gefrustreerd en daarmee ernstig vertraagd hebben. Denk hierbij aan ruilverkavelingen, waterpeilen en nieuwe natuur. Het herstel had dus al een stuk eerder kunnen beginnen in de N2000 gebieden.
Na jarenlang gesteggel en met de komst van de PAS heeft de provincie Overijssel onder de noemer "Samen werkt beter" deze gebiedsprocessen weten vlot te trekken. Helaas is momenteel elke vorm van samenwerking verdwenen.
Stikstofmaatregelen en een landbouwakkoord worden weer vooruit geschoven (zeker tot ver na de Prov. statenverkiezingen), en dat belooft gezien de peilingen, niet veel goeds!
Het NMPS vindt het jammer dat in de stikstofdiscussie elke nuance ontbreekt, waar het in feite om gaat is uiteraard veel meer dan het al dan niet onder dwang verminderen van de ammoniak uitstoot en stikstofoxides. Ook ons eigen leefmilieu, waartoe ook het platteland van onze gemeente behoort, is de laatste drie decennia ook voor een groot deel veranderd in troosteloze graslandsteppes waar de meeste biodiversiteit is verdwenen. Wat rest als oases voor zeldzame natuur zijn de N2000 gebieden.
Het NMPS blijft daarom pleiten om alle negatieve invloeden van buitenaf op de deze gebieden in elke vorm te beperken.

N.a.v. 2021/2022

Cabins:

De afwikkeling van de illegaal geplaatste cabin door SBB in het Diepe Wiede bij Wetering is keurig afgerond, ook de bij het kantoor van SBB afgebouwde tweede cabiner heeft kennelijk een andere bestemming kunnen vinden. (Voor uw geheugen: de rechter zette in April 2021 een streep door de verleende vergunning.)
Laten we hopen dat dergelijke fratsen door de vergunningverlener en terreinbeheerder nu voor eens en altijd achterwege blijven.

Waterstaete Ossenzijl:

De angst die wij vorig jaar uitspraken is helaas bewaarheid. De gemeente Steenwijkerland (college) heeft zonder verdere inspraak gemeend een ontheffing te kunnen verlenen voor een vaarvergunning voor de gehele vloot van het park. Wel met een ingebouwde afspraak dat deze boten binnen zes jaar moeten zijn omgebouwd naar elektrisch aangedreven. De overlast voor omwonenden en de schade aan het milieu en de natuur worden niet genoemd. Het NMPS en veel anderen dienden een bezwaar in en vragen eveneens om handhaving. Wij worden notabene in deze zaak niet ontvankelijk verklaard. Alle bezwaarmakers zijn inmiddels gehoord, en wat schetst onze verbazing?
Het advies van de commissie aan het college is, alle bezwaren ongegrond verklaren en de vergunning in stand houden.
Wij worden wederom niet ontvankelijk verklaard. Hier laten wij het uiteraard niet bij!

Lichtmasten bij Ossenzijl:

In januari 2022 dienden wij een pro-forma bezwaarschrift in tegen een besluit van het college van de gemeente Steenwijkerland. Dit college wilde een vergunning verlenen voor het plaatsen van lichtmasten bij een paardenrijbak op een locatie pal aan de noordkant van de Weerribben. Wij vroegen om details en stelden de vraag of er rekening was gehouden met de vliegroutes van de vleermuizen en de meervleermuis in het bijzonder. Een antwoord van de gemeente bleef vooreerst uit, pas na aandringen en contact met de eigenaar kwam er voldoende informatie waaruit bleek dat onze zorg kon worden weggenomen, waarop we in goed overleg met deze eigenaar besloten het bezwaar in te trekken. We gaan nog in overleg met de eigenaar over de beplanting rond deze paardenbak. Eind goed al goed!

Grote vuurvlinder:

In het voorjaar en aan het einde van de zomer kreeg de grote vuurvlinder ook weer onze speciale aandacht, daarover hebt u in het Koppel kunnen lezen.

Provinciaal Inpassing Plan(PIP) Noordmanen:

Wij dienden een zeer uitgebreide zienswijze in op dit voorontwerp, naar onze mening kan de inrichting veel efficiënter. Meer in samenhang met de omgeving en zonder de bepleite recreatieve voorzieningen.
Al onze opmerkingen zijn ter kennisgeving aangenomen.
Vlak voor de feestdagen werd nog de mogelijkheid geboden om hierover te discussiëren met de provinciale staten leden. Daar hebben we uiteraard gebruik van gemaakt:
Hier volgen een paar onderdelen van onze zienswijze die met de statenleden besproken zijn. Zo komt er blauwgrasland en veenmosrietland. Daar is niets mis mee, maar in de PIP worden de kenmerkende soorten voor dit gebied niet genoemd, zoals het Moerasviooltje (waardplant van de Zilveren Maan) en de Tormentil (waardplant Aardbeivlinder). In de PIP staan in de tabel met beschermde soorten de Zilveren Maan en de Aardbeivlinder vermeld. Echter voor deze vlinders wordt niets gedaan, aangezien deze soorten niet zijn opgenomen in het N2000 beheerplan uit 2017. Daarbij komt ook nog dat de blauwgraslanden geïnundeerd worden. De aardbeivlinder komt niet meer voor in de Weerribben, maar nog wil in de Wieden. In de loop der tijd zijn er populaties van de Zilveren Maan uit de Weerribben verdwenen en gaat de soort landelijk achteruit.
De in de PIP voorgestelde 1 tot 5 ha langs de Roomsloot is op dit moment geen waterriethabitat (en wordt het ook niet zonder extra maatregelen), bovendien ontbreekt voldoende rust en breedte van de rietzoom voor de Grote Karekiet. Simpelweg een aantal jaren niet maaien van het riet zal voor deze soort dan ook niet het gewenste riet opleveren. Deze soort kan beter van uit de van oudsher bestaande broedlocatie geholpen worden gewoon door rietpachters uit te ruilen/kopen. Wil men de plannen zoals die er liggen voor de Roomsloot t.a.v. de Grote Karekiet dan moeten verbrandingsmotoren van boten van recreanten verboden worden. Ook deze leveren extra stikstof (opdracht is om het stikstofgehalte in de natuur te verminderen).
We hebben het met de aanwezige statenleden uitgebreid gehad over deze en andere onderwerpen. De statenleden hebben aandachtig geluisterd en dit na afloop van de bijeenkomst met elkaar besproken, een terugkoppeling is nog niet geweest.

Verlengen beheerplan N2000 Weerribben-Wieden:

In 2017 is het N2000 beheerplan voor Weerribben-Wieden vastgesteld, de duur van dit plan is zes jaar.
Provincie/gedeputeerde staten als bevoegd gezag, mag onder voorwaarden gebruik maken van een verlenging van nog eens zes jaar. Van deze mogelijkheid werd zonder enige inspraak door het college gebruik gemaakt, hier hebben wij toch wel onze bedenkingen bij zoals: mag dit zonder inspraak, evaluatie, toetsing enz. Is het beheerplan nog wel geschikt t.a.v. de schrikbarend toegenomen recreatievormen en aantallen toeristen.
Wij vragen naar de mogelijkheden van een addendum, immers de gestelde doelen worden bij lange na niet gehaald en evaluaties ontbreken, gegevens zijn ook niet beschikbaar (wel verplicht) bij verlenging volgens ons. Het college ziet hier niets in, dus rest ons een bezwaar tegen het genomen besluit.
We zijn inmiddels gehoord door een onafhankelijke commissie, de commissie geeft als advies het besluit niet te herzien en in stand te laten. Het College besluit hierop om niet te herroepen, dus rest ons niets anders dan de stap naar de rechter te maken. We kregen juridische adviezen van Vogelbescherming Nederland en lijken sterk te staan. De gang naar de rechter is inmiddels gemaakt en we bereiden de zaak voor in samenwerking met ecologen en juristen. Krijgt dus vervolg in 2023.

Ontwikkeling Noord Poort Ossenzijl:

Vorig jaar spraken we onze zorgen uit over de ontwikkelingen aan de noordzijde van de Weerribben. De gemeente Steenwijkerland en Staatsbosbeheer willen hier dolgraag een European Wetland Center.(E.W.C.) Nu inmiddels plaatselijk belang Ossenzijl ook mee gaat denken zijn onze ergste zorgen voor even weggenomen. Het standpunt van P.B. Ossenzijl laat niets aan duidelijkheid over. Geen E.W.C. zonder rondweg om Ossenzijl. Wij zijn wel benieuwd hoe dit past in de natuurverbinding tussen Weerribben en Rottige Meenthe.

Overig activiteiten 2022:

Ongezouten. Op 18 oktober bezochten we het mini symposium "Ongezouten" in Sintjansklooster, de bedoeling was mee te denken over ontwikkelingen rond de voormalige Zuiderzee, deze keer was onze regio aan de beurt. Jos Bisschops (Natuurmonumenten) blikte vooruit op de toekomst van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dat gebeurde met een prachtige lezing. Gebeurde het maar zo als deze visionair het zag! Aansluitend gaf Bureau Overland toelichting op de landschapsbiografie die momenteel wordt opgesteld (zin of onzin) waarna de aanwezigen in een toekomstgesprek samen aan de slag gingen met actuele vragen. Zoals vaak met dit soort symposia, mooie woorden maar daden blijven dan achterwege.

Kleine windmolens.

We houden de vinger aan de pols bij de kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland, die in het buitengebied overal verschijnen. Wij zijn zeker niet tegen deze vorm van energie-opwekking maar sommige locaties baren ons wel enige zorgen.

Acties 2023:

Een overleg met de Stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland staat op ons verlanglijstje.

Bestuur en secretariaat:

Er werd dit jaar weer gelukkig "gewoon" vergaderd maar het meeste gaat inmiddels via mail om kosten voor een ieder te beperken. Voor de platformleden (de meesten al vanaf de oprichting) is de besteding van de vele honderden uren "voor de goede zaak zullen we maar zeggen” geen enkel punt. Omdat alles flink duurder is geworden en nieuwe platformleden op voorhand niet te ontmoedigen hebben we besloten om activiteiten voor het NMPS zoals de langere afstanden met de auto voor overleg, vergaderen, rechtszaken en lobbyen te vergoeden en ook een minimale tegemoetkoming voor administratie kosten per lid van € 25,- Dat betekent wel dat binnen afzienbare tijd onze kas leeg zal zijn!
Wij zullen aankomend jaar dus een bijdrage willen ontvangen van zowel het I.V.N. en de K.N.N.V/ NWH. We zullen hiervoor een verzoek doen toekomen aan de besturen. Anders zullen wij onze activiteiten moeten inperken of erger: staken!

Deze webstek wordt gemaakt door Anneke de Vries. Voor vragen, opmerkingen, suggesties enz.:anneke.dvrs@gmail.com