ontstaan en doel
wie zijn we
nieuws/
waarmee bezig

natuurinfo
contact
links


Nieuws en overzicht van waar we ons mee bezig houden


Enkele punten: Klik op de naam: Waterzuring planten, Scheerwolde, recreatiepark Ossenzijl, windmolens, Steenwijker Kamp, Eeserwold, , vogelmoord op Malta,en verder...


Windenergie

Op1 maart 2011 zijn de windmolens bij Scheerwolde en Baarlo behandeld. Er zijn veel mensen tegen molens op die plek. Ze gaan niet door.
Onze inspraaktekst:
CO2-reductie kan zonder landschapsvervuiling door : energiebesparing, biogas, zonnepanelen, aardwarmte, isolatie enz, Daarbij is de productiefactor van windmolens laag omdat het vaak te zacht waait of juist te hard. Afgelopen jaar heeft de wind voor 13% minder energie gezorgd dan de jaren ervoor. Voor constructie en onderhoud is ook energie nodig. Zichtbaarheid: vanuit Blokzijl is het bekeken, maar niet vanuit andere plaatsen. Dat zou wenselijk zijn, omdat de plaats van de molens bij Baarlo nog niet vastligt. Wetering, Kalenberg en de Weerribben zijn geen officieel beschermde dorpsgezichten, maar wel van evenveel belang voor bewoners en recreëerders. Bovendien zijn de molens bij Scheerwolde buiten beschouwing gelaten. Dit is onverantwoord bij zo’n belangrijk natuurgebied met een Europees diploma. De kwaliteit van de natuur heeft ook te maken met het zicht. Het kan economische consequenties hebben voor toerisme.
Bij deze grote, zware molens is ook infrastructuur nodig voor bouw en onderhoud. De onderlinge afstand van die molens is vijf keer de diameter van de rotor, dus dat betekent bij wieken van 60m voor 4 en 5 molens: resp. 0,9 en 1,2 km Industriegebied erbij, voor het gewin van de aanvragers ten koste van het landschap van ons allen.
In de stukken staat dat het gebied bij Scheerwolde zich goed zou lenen voor de molens. Hoe kan dat beweerd worden in een gemeente die het voor een belangrijk deel moet hebben van toerisme en dus van de kwaliteit van het landschap. Er zal ook andere schade zijn: Vleermuizen komen om door de drukverschillen bij rotorbladen. Beschermde purperreigers die dood gaan, moeten geteld worden, en daar moeten consequenties aan verbonden worden, maar wat gebeurt er als er een paar teveel doodgaan? Wordt de molen dan stilgezet en staat nutteloos lelijk te wezen? Of wordt hij extra aangelicht, zodat dat weer lichtvervuiling geeft en je knettergek wordt van het flikkereffect? Of afbreken?? Da’ s duur.
De hinder is veel groter dan men dacht. Slapeloosheid door geluid, en stress door de slagschaduw: dat zijn niet te verwaarlozen gezondheidsaspecten. Wettelijk is geregeld dat er niet meer dan 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten slagschaduw op een woning mag komen. Eneco heeft besloten dat de turbines worden stilgezet zodrá er slagschaduw optreedt op woningen. Niet voor niets. De Weerribben liggen binnen de grenzen van de geluidshinder. Effect van geluid en slagschaduw op dieren is niet eens onderzocht, dus er kan niet van uit gegaan worden dat er geen effect is. Wel is bekend dat alle dieren verdwenen in de omgeving van een molen in West Virginia. Wat zullen de schuwe otters, de porseleinhoenders, kwartelkoningen enz., hier doen? Er moet een verstandige afweging gemaakt worden volgens de nieuwe inzichten. Elders is dat al gedaan: verrommeling door kleine windmolenparken overal verspreid in het landschap is niet meer acceptabel. Laat onze gemeente ook wijs wezen en zich conformeren met het rijksbeleid van: grote windmolenparken op minder storende locaties.

In de commissievergadering van 15 februari 2011 van de gemeente Steenwijkerland is dit onderwerp weer behandeld. Op 1 maart komt dit onderwerp in de complete gemeenteraad. Laat uw mening weten. Dit kunt u doen door in te spreken op deze raadsvergadering of b.v. door ons contactformulier in te vullen,zodat we er rekening mee kunnen houden.
Onze visie is:
NP Weerribben Wieden is geplaatst op de Europese lijst van gebieden die belangrijk zijn. in de Habitatrichtlijn en in de Natuurbeschermingswet staat dat vergunning voor b.v. windmolens niet kan worden gegeven alvorens men zich ervan heeft verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Doen windturbines dat? Molens zijn zichtbaar, geven geluid en kunnen in de weg staan,
Geluid:
In onderzoek van de universiteit van Groningen is aangetoond dat geluidsoverlast ’s nachts aanzienlijk is, omdat de wind dan in hogere luchtlagen veel harder waait. Binnen een afstand van 1 à 2 km van de windturbines hebben mensen daar veel hinder van. Baarlo, Blokzijl en Scheerwolde bevinden zich binnen deze afstand. Dat zal nachtrust van de bewoners verstoren. Als de wind hun kant op is, kunnen ook mensen in Steenwijk, Kalenberg en Wetering slapeloze nachten hebben. Ook dieren, o.a. vleermuizen en uilen zullen er veel last van hebben. In de weerribben zal het altijd raak zijn, omdat er aan beide kanten van het gebied molens komen.
T.a.v. In de weg staan
N P Weerribben -Wieden is speciale beschermingszone volgens de Europese vogelrichtlijn.: Bij de Scholtensloot komen de molens in de vliegroute van Purperreigers. Een zeldzame en beschermde soort. Er kan af en toe een reiger dood gaan doordat hij tegen de molenwieken vliegt. Dat is niet zo erg zegt men, dat is maar een klein percentage van de populatie., o,8 % dat mag. Maar men vergeet dat gedurende een flink deel van het jaar vogels eieren of jongen hebben en dat er dan een heel nest met eieren of jonkies verloren kan gaan. De RvS heeft bepaald dat er gemonitord moet gaan worden en dat er consequenties aan verbonden moeten worden, maar wie gaat dat doen? De eigenaar? Hoe betrouwbaar is dat?
Zichtbaarheid:
bij helder weer is dat tot 137 km! Het beheer van de Weerribben-Wieden moet de openheid handhaven: dus zichtbaarheid gegarandeerd. Ook buiten het gebied tot ver in de omtrek. De beoogde locatie van het windpark bij Baarlo ligt bij de grens met Flevoland. Zullen die er blij mee zijn? In “Het beleid in hoofdlijnen” van de provincie Flevoland kan men o.a. lezen dat men meer energie wil opwekken met minder molens, dat nieuwe windparken moeten harmoniëren met het landschap, dat men waar mogelijk het landschap wil herstellen en verbeteren en dat de opbrengst van de windmolens in Flevoland ten goede komen aan natuur, recreatie, leefbaarheid of duurzame landbouw. Inkomsten van de molens (inclusief de subsidie) bij de Scholtesloot gaan naar een individu.
Milieu is belangrijk, maar welke maatregelen zijn gepast? Moet je met één molen10 km landschap in het rond (dat is 30.000 ha) verpesten? En dat in een gemeente waar de inkomsten van recreatie zo belangrijk zijn? De gemeente geeft voorlichting en subsidies voor diverse milieuvriendelijke maatregelen. Diezelfde gemeente gaat toch geen turbines plaatsen met alle genoemde nadelen plus dat ze grotere kans op stroomstoringen geven en duur zijn.? We kunnen zoveel meer. Spouwmuurisolatie, aardwarmte, hoogrendement verwarmingsketels, alle gloeilampen vervangen door spaarlampen… Milieuneutraal bouwen… en zonnepanelen: Je kunt er zoveel op je dak plaatsen dat je geheel zelfvoorzienend bent. Sommigen zeggen dan : “al die zonnepanelen is ook niet mooi”, maar met één zonnepaneel verpest je geen 30.000 ha landschap. We kunnen het zonder die molens. Ja we kunnen het.

Over het algemeen kan gesteld worden dat het met de nieuwe natuur niet zo goed gaat. Plannen van de vorige regering voor de voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden zomaar terzijde geschoven. Dit terwijl deze verbindingen tussen de diverse natuurgebieden zo van belang zijn om de bijzondere soorten van onze natuur overlevingskansen te geven.
Tijdelijke natuur Een nieuw plannetje is de zogenaamde tijdelijke natuur. Op plaatsen waar een bouwbesteming aan is gegeven en waar nog lang niet met de bouw wordt begonnen, vestigen zich soms zeldzame dieren of planten. Projectontwikkelaars moeten dan soms de bouw opschorten of er van afzien. Dit vinden ze maar vervelend en dus gaan ze er soms toe over om de gronden waar nog niet gebouwd gaat worden herhaaldelijk kaal te halen of het op een andere manier onmogelijk te maken voor dieren en planten om zich er te vestigen. Nu heeft men de mogelijkheid van tijdelijke natuur bedacht: de projectontwikkelaar kan de natuur tijdelijk zijn gang laten gaan en als zich er bijzondere soorten vestigen, kunnen die gewoon vernietigd worden als er gebouwd gaat worden.


Ossenzijl
Recreatiepark Weerribbenland.
via
deze link kunt het plan bekijken en uw mening aan ons doorgeven op het formulier op onze contactpagina
Op 14 februari 2011 is er een gesprek met de projectontwikkelaar van dit park over onze zienswijze. Onderzoek over de effecten van dit park op de natuur is veel te mager naar onze mening. De inrichting en beheersplannen geven weinig mogelijkheden voor flora en fauna.

Malta
In de Steenwijker courant van 25 januari stond een uitgebreid artikel over Malta om toeristen er naar toe te lokken. Maar wist u, dat er ieder voorjaar en najaar honderdduizenden trekvogels door jagers worden afgeknald?
Ik citeer “Vroege vogels”( radio-uitzending 17 januari) :
”Op Malta dreigen komend voorjaar weer massaal en illegaal honderdduizenden trekvogels te worden afgeschoten. In de Europese Vogelrichtlijn is de voorjaarsjacht uitdrukkelijk verboden, om de trekvogels te beschermen die van Afrika naar de broedplaatsen in Europa trekken. Desondanks overweegt de regering van Malta ook dit jaar weer om de voorjaarsjacht op zomertortel en kwartel toe te staan. Ook lijkt ze niet doordrongen van de omvang en ernst van de illegale jacht op andere beschermde soorten. Vogelbescherming Nederland heeft vanmorgen in de uitzending van Vara’s Vroege Vogels op Radio 1 een oproep gedaan om een internationale petitie te tekenen tegen de voorjaarsjacht. Sinds Malta in 2004 tot de Europese Unie toetrad heeft het door de jacht op de zomertortel en kwartel toe te staan, de Europese Vogelrichtlijn meerdere malen geschonden. “De zomertortel staat op de Rode Lijst en is sinds het begin van de jaren zestig met 85% in aantal achteruit gegaan”, zei directeur Vogelbescherming Fred Wouters in ‘Vroege Vogels’. Jagers gebruiken de toegestane jacht op zomertortel en kwartel ook als een vrijbrief voor het afschieten van veel andere beschermde soorten: grote aantallen zangvogels, roofvogels en thermiekvogels worden om het plezier uit de lucht geschoten. “Zelf heb ik afgelopen najaar gezien hoe het er op Malta aan toe gaat en de tranen sprongen me in de ogen”, aldus Wouters. “Ieder voorjaar komen miljoenen trekvogels vanuit Afrika terug naar onze contreien en Malta ligt op één van de belangrijkste vogeltrekroutes. Als de vogels Malta bereiken hebben ze vaak al duizenden kilometers afgelegd en zijn ze enorm verzwakt. In plaats van er te kunnen rusten en aan te sterken lopen ze een zeer grote kans om te worden afgeschoten door één van de 15.000 jagers die op het eiland actief zijn”. In Europa en Afrika wordt door overheden en natuurbeschermingsorganisaties veel geld gestoken in de bescherming van (trek)vogels en hun leefgebieden. Als de Mediterrane trekroutes niet worden beschermd en het afschieten van enorme aantallen trekvogels niet wordt gestaakt, zijn deze inspanningen zinloos. De Maltese partner van Vogelbescherming Nederland (BirdLife Malta) roept de regering van Malta op om zich te houden aan de Europese regelgeving en geen voorjaarsjacht meer toe te staan. Vogelbescherming Nederland steunt deze internationale petitie en roept alle Nederlanders op om via Vogelbescherming.nl de petitie te ondertekenen. “
teken de petitie of: informatie over wat Birdlife Malta doet
Een voorbeeld van dicht bij huis: Zomertortels kwamen regelmatig voor in o.a. de Weerribben. Afgelopen zomer heeft de vogelwacht echter niet één zomertortelpaartje meer kunnen vinden. Je hoeft je niet af te vragen wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.
We zouden ook eens goed na kunnen denken voordat we onze vakantiebestemming kiezen.


Scheerwolde

Plannen voor een mega vakantiebungalowpark bij Scheerwolde.
De Raade van State heeft op 3 maart 2010 uitspraak gedaan: het plan gaat niet door.
Voor wie de uitspraak wil zien:klik op deze link naar de uitspraak in zaaknummer 200807605/1/R1.


Op 3 december 2009 is de zaak behandeld door de Raad van State. Zes weken er na zou de uitspraak zijn, maar er is bericht gekomen dat de uitspraak nog eens 6 weken op zich laat wachten.
april 2009 deden gemeente en projectontwikkelaar het verzoek om de voorlopige voorziening te vernietigen.Deze zaak diende op 24 april 2009 in de Raad van State. Op 15mei 2009 is het verzoek van gemeente en projectontwikkelaar afgewezen. Voor de volledige tekst van de uitspraak: klik hier
februari 2009 Er is van verscheidene kanten een verzoek ingediend voor een voorlopige voorziening. Dit houdt in dat er nog niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de gerechtelijke procedure is geweest. Deze voorziening is na een aantalweken afgelopen. Tijdens een zitting van de Raad van State werd beoordeeld of deze voorziening verlengd kon worden. Alle partijen werden uitgebreid gehoord. De rechter heeft tot verlenging besloten. Er mag dus nog niet begonnen worden. De motivatie van de rechter kunt u lezen op Raade van StateU kunt daar invullen "Scheerwolde" en de datum 18 februari dan krijgt u het hele verhaal te zien. Of u kunt hier klikken.

november2008 Ondanks dat er een voorlopige voorziening is aangevraagd door verschillende partijen, lezen we toch in de IJsselhammer van 24 november 2008:
"Op jacht naar de Grote Modderkruiper
SCHEERWOLDE
Eén van de vele voorbereidingen op de start van het projekt Scheeremeer is een zoektocht naar beschermde diersoorten. De Grote modderkruiper is een zeldzame vissoort die voorkomt op de zgn.Rode lijst. Bij onderzoek is vastgestel dat deze vissoort o.a. aanwezig is in enkele sloten binnen het projectgebied. In de sloten werden dammetjes aangebracht en water weggepompt waarna de zoektocht met het schepnet kon beginnen. Bij het maken van bijgaande foto had men er al zes in het schepnet gevangen"

---

2007/2008 Scheerwolde: gemeente slaat visie van NMPS over
In eerdere plannen van het zogenaamde Gebiedsgericht Beleid is er sprake van vervanging van landbouw door nieuwe natuur. Doordat er op die manier arbeidsplaatsen wegvallen, wordt er naar gestreefd om die leemte te laten opvullen door de recreatie. Voor dat doel zijn er in het gebied enkele "gele stippen" op de kaart gezet, waar voorzieningen voor de recreatie zouden moeten komen. Bij Scheerwolde stond ook zo'n "gele stip".
Echter: er is een projectontwikkelaar bezig die in plaats van de gele stip, het totale gebied tussen Scheerwolde en Wetering Oost in een plan heeft betrokken. Het plan behelst grootschalige recreatievoorzieningen met grote gebouwen en veel verkeer. Dit plan voorziet in allerlei activiteiten die niet thuishoren in een zo'n bijzonder natuurgebied.Er is een zeer incomplete MER rapportage gepleegd, waarbij veel te gemakkelijk verondersteld wordt dat er geen effecten op de omliggende natuurgebieden zullen zijn. Door de opeenstapeling van allerlei invloeden zal er wel degelijk een invloed zijn op de omliggende natuur. De gebouwen en jachthaven en wegen zullen een barrière vormen voor flora en fauna en vele toeristen zullen uitzwermen over het gebied. Er zal ook veel overlast zijn voor mensen in de buurt. Velen zijn het er dan ook zeer mee oneens.
Zoals te doen gebruikelijk (en ook wettelijk bepaald) is voor zo'n plan een bestemmingswijziging nodig. Alle belanghebbenden wordt dan de kans gegeven een visie te geven en in de democratische procedure worden alle visies in een overzicht bij elkaar gezet, zodat ieder er kennis van kan nemen. Ook wij gaven onze visie. Deze luidt:


- Het plan is veel te grootschalig.
- Het ligt te dicht op de ecologische hoofdstructuur.
- Vele recreanten zullen uitzwermen over het gebied en verstorende invloed hebben op flora en fauna.
- Veel verkeer door de dorpskern van Scheerwolde zal het resultaat zijn. Planologisch is het fout om een transferium te plannen waarvoor veel verkeer juist door een dorpskern heen moet.
- De gebouwen zijn een aanfluiting in het landschap.
- Voor een aantal in de gebouwen geplande activiteiten (bowling) is het helemaal niet nodig om bij een natuurgebied te zitten en al helemaal niet er ook nog een verstorende invloed op te hebben.
- Lichtmasten van verplaatste sportvelden geven grote lichtvervuiling. Veel diersoorten zullen daar last van hebben.
- Uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ongeveer 50% van de tijd altijd iets van water- of wegverkeer of landbouwmachines te horen is in de Weerribben. In een enquete van St . Natuur en Milieu bleek dat 30% van de ondervraagden het niet stil vond in de Weerribben. Een recreatiepark er bij zal dit uiteraard nog erger maken.
- Het plan vormt een enorme barrière tussen Wieden en Weerribben. In plaats daarvan moet uitwisseling van soorten van flora en fauna tussen Wieden en Weerribben mogelijk zijn. Nu al is het voortbestaan van de Grote Vuurvlinder in de Wieden zeer onzeker. Deze vlinder is het paradepaardje van de Weerribben. Het open houden van het landschap is voor Natuurmonumenten een belangrijk punt.
- De kwaliteit van de natuur moet de trekpleister zijn voor toerisme. Een zoveelste vakantiepark met bowlingbaan- en erger nog golfbaan - zitten we niet op te wachten.
- De bevolkingsaanwas komt tot een halt. Hoeveel recreanten kunnen we nog op rekenen in de toekomst?
- Gevaarlijke situatie van vaarverkeer op de hoek van de Wetering en het Steenwijkerdiep wordt vele malen verergerd. Er is geen oplossing voor.
- Het is mogelijk dat er 2350 extra overnachtingen plaats hebben. In de MER wordt er van uitgegaan dat het allemaal geen effect heeft. Deze bewering is gestoeld op oppervlakkig en vooringenomen “onderzoek”.
- In het gebiedsgericht beleid en dergelijke plannen is er slechts sprake van een zogenaamde gele stip bij Scheerwolde , die kleinschalige voorzieningen aanduidt. Geen gele vlek! En zeker geen onverantwoord in beslag nemen van het hele gebied tussen Scheerwolde en Wetering. (Het kleine streepje schaamgroen dat de Weteringenaren, die voor hun uitzicht vrezen, tevreden moet stellen heeft geen waarde voor de natuur van het gebied. Ook de zogenaamde buffer van het minimale stukje agrarisch gebied tussen woningen en recreatiedeel kan de verstoring niet goed maken)
- Op meerdere plaatsen in de gemeente zijn vakantieparken gepland. Te veel! Dit plan is niet nodig en financieel gezien niet wijs. Extra recreatieparken zijn waarschijnlijk helemaal niet nodig: artikel NRC, 6 feb.2007: :”verzadiging op recreatiemarkt” Conclusie is: vakantieparken doen het slecht
- Als er eenmaal iets staat, ligt het in de lijn der verwachtingen dat er uitgebreid gaat worden. (golfbaan is nu al sprake van)
- De Scheerwoldenaren worden gestrikt door koppelverkoop: de opbrengsten van het realiseren van het park zouden gebruikt kunnen worden voor achterstallig onderhoud. Wij vinden dat een gemeente dit niet zo mag stellen. Een gemeente dient achterstallig onderhoud te voorkomen.
- Scheerwoldenaren zouden ook veel profijt hebben van de voorzieningen van het park. Echter welke Scheerwoldenaar wil naar de wasserette of maakt gebruik van het transferium, ze zijn er immers al. .. Een supermarkt kan in de zomer misschien iets aan de toeristen slijten die er met boten komen. Aan de mensen die in een huisje gaan recreëren, (er wordt op kort verblijf gemikt) kan veel minder verkocht worden, die gooien thuis de boodschappen in de auto en verdoen hun vakantietijd niet aan boodschappen doen, dit is de ervaring in omliggende dorpen. In de winter kan een supermarkt nog minder overleven. Kans op faillissement is groot. Dus daar hebben de Scheerwoldenaren dan weer niets aan. Scholen open houden wordt niet verbeterd door een vakantiepark.
- De duurdere woningen komen aan de andere kant van de Scheerwolderweg te liggen: een echte “goudkust”. Geen integratie met de rest van het dorp.
- Werkgelegenheid: gemeente draagt als argument ook aan dat bestaande bedrijven behoefte aan uitbreiding hebben. Daar is geen recreatiepark voor nodig.
- 90% van ons land is ingericht naar de behoeften van de mens. Alle soorten buiten ons moeten het maar doen met het restje : over bleven geïsoleerde stukken waar kans op uitsterven groot is en al vele soorten uitgestorven zijn. Gelukkig hebben wijze mensen bedacht dat de Ecologische hoofdstructuur er moest komen. Laten wij die dan ook in ere houden!


Onze visie is op tijd ingediend: we hebben een stempel en nummer. De gemeenteraad neemt dan een beslissing, nadat alle visies zijn besproken.
Echter: de visie van het NMPS is geheel buiten beschouwing geraakt. Niet in het overzicht van alle andere visies, niet in de raadsstukken, nergens is de ingediende visie van het NMPS terug te vinden.
Dat is heel vreemd. Het besluit van de raad is dus niet op een correcte manier genomen en kan derhalve niet rechtmatig genoemd worden. Je kunt toch niet zomaar één van de commentaren terzijde leggen en in de raad onbesproken laten. Op de vraag hoe dit gebeurd kan zijn, hebben we nu antwoord: een vergissing. De gemeenteraad heeft zich alsnog over ons standpunt gebogen. Bij het commentaar op onze bezwaren werd steeds verwezen naar de MER. Deze MER is nu juist een zeer oppervlakkig "onderzoek", wat er gemakshalve maar vanuit gaat dat dit megapark geen noemenswaardige invloed zal hebben op natuur en milieu. Deze aanname is volledig ongegrond. Ieder die op de landkaart kijkt, kan zien dat in de wespetaille tussen Wieden en Weerribben geen megapark moet komen. Onderwijl hebben we ons commentaar op het plan natuurlijk wel aan de provincie kenbaar gemaakt.


De provincie heeft niet bepaald dat er in onze gemeente windmolens moeten komen. Er zijn aanvragen gedaan door particulieren.

Eeserwold

van de website eeserwold overgenomen plattegronden. Op deze site staat in dikke vette letters:"niet voor iedereen" men mikt op de rijke klanten. Maar een industrieterrein blijft een industrieterrein, ook al noem je het heel deftig Eesergaard of -campus.

Dit hele plan staat in flagrante tegenspraak met de aankondiging dat de gemeente streeft naar een robuuste ecologische verbinding tussen Vledder Aa, Steenwijker Aa en aansluitende natuurgebieden.(meer hierover onder "natuurinfo") Verder is dit gebied aangemertk als "nee-tenzij-gebied". Dat wil zeggen dat er alleen bij maatschappelijk zwaarwegende redenen gebouwd mag worden. De waterbergende kwaliteit van het gebied waar het golfterrein gepland is moet gehandhaafd blijven...watergolf...
Er is dus bezwaar gemaakt.

Steenwijkerkamp


Foto: Harma Prinsen.

Veel mensen hebben zich bezig gehouden met de Steenwijker kamp. Het plan is door procedurefouten bij de gemeentente laat ingediend bij de Raad van State. Deze raad heeft het plan dan ook terzijde gelegd. Hieronder iets van wat er gaande is of was.

Laatste ontwikkeling: deRaad van State heeft op 24 december 2008 het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan vernietigd.

Dinsdag 23 januari 2007 kwam het onderwerp in de raadsvergadering.
jan 2006:
Stichting behoud de kamp
Drie Koningenavond op De Steenwijker Kamp Op 6 januari organiseerde de Stichting Behoud De Kamp een Steenwijkerkampvuur in het kader van Drie Koningen.
In het schijnsel van fakkels en bij de gloed van vuurkorven zullen de Drie Wijzen uit het Oosten De Steenwijker Kamp tot gewijde grond proclameren.
Zij zullen de gemeenteraad er nogmaals aan herinneren dat De Steenwijker Kamp voor velen wordt gekoesterd als een dierbaar oord, dat als waardevol en uniek aardkundig historisch cultureel erfgoed voor nu en later bewaard moet blijven.
Iedereen, die De Steenwijker Kamp een warm hart toedraagt, wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.
Plaats: Halfweg in Zuidveen (dit is het zandpad tussen de Trappenweg en de Stroinkweg)
Tijd: 20.00 uur
Neem familie, vrienden en bekenden mee.
Actiegroep SPaar de kaampe
20-12-2006 • De actiegroep Spaar de Kaampe heeft opnieuw haar zienswijzen ingediend tegen het bebouwen van de Steenwijker kaampe. Om deze zienswijze extra kracht bij te zetten heeft de SP-fractie aan aantal andere partijen gepolst om gezamenlijk te vragen om een extra raadsvergadering. Zoals het zich nu laat aanzien zal er een extra commissievergadering worden gehouden op 17-Januar1 2006 om 19.30 uur. (Voorstel Presidium.)
In deze vergadering zal de bebouwing van de Steenwijkerkaampe het enige agendapunt zijn. Wij hopen en verwachten dat door deze extra vergadering de mensen en belangenverenigingen de kans krijgen op hun zienswijzen op een normale wijze te kunnen toelichten. In de zes jaren dat de eerste procedure heeft geduurd zijn er veel dingen veranderd dus ook de inzichten.
Steenwijk, 17 december 2006.
Aan:
Gemeente Steenwijkerland,
Afd. VROM-ROV
Postbus 162
8330 AD Steenwijk
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Steenwijk - de Schans.

L.S.,
Hierbij maken wij onze bezwaren kenbaar tegen het bestemmingsplan Steenwijk – de Schans, zoals deze recentelijk door de gemeenteraad van Steenwijkerland ter inzage aan haar bevolking is voorgelegd.

Onze actiegroep SPaar de Kaampe is van mening dat de gemeente Steenwijkerland, met haar bestemmingsplan Steenwijk – de Schans, onvoldoende waarde heeft gehecht aan de bijzondere elementen die dit gebied maken tot een aardkundig monument.
De Steenwijker Kamp is een mondiaal zeldzame, als stuwwal bekend staande heuvelrug, die zijn ontstaan dankt aan een expanderende ijslob, die zich in de voorlaatste ijstijd vormde in het dal van de Steenwijker Aa.
Al decennia lang is de Steenwieker Kaampe in diverse nota’s genoemd als landschap met archeologische en aardkundige waarden. Niet alleen in aardkundig opzicht, maar ook vanuit cultuurhistorisch en ecologisch oogpunt is de omgeving van Steenwijk van waarde. Zo zijn in de Steenwijker Kamp vuursteenvondsten van de Trechterbekercultuur (hunebedbouwers) en Romeinse vondsten gedaan. Sinds de Middeleeuwen is het gebied in gebruik geweest als es. Het oude esdek en het overgebleven padenpatroon zijn van historisch-geografisch belang.
Daarnaast kan de Steenwieker Kaampe aangemerkt worden als een uniek natuurgebied voor mens en dier met prachtige vergezichten en uitgestrekte weiden met haar respectieve flora en fauna.
Met name de effecten op verschillende soorten vleermuizen (soorten die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet) die in dit gebied voorkomen (Gritter 1998; Zoogdierenwerkgroep Overijssel 1999), waarvan alle in Nederland voorkomende soorten als rode-lijstsoorten zijn aangemerkt, is niet onderzocht, daar de gemeente Steenwijkerland heeft nagelaten een milieueffectrapport (MER) te doen opstellen. Dit in tegenspraak tot de wettelijke verplichting om gevolgen voor het milieu te inventariseren zoals geldend voor bestemmingsplannen. Inzake de implementatie van Europese regelgeving wordt de wettelijke richtlijn strikt geïmplementeerd door de huidige regering. Aldus heeft de gemeente Steenwijkerland ons inziens nagelaten verschillende alternatieven te beschrijven met betrekking tot milieuaspecten. Wij achten de gemeente Steenwijkerland gehouden aan de wettelijk vastgestelde regelgeving. Wel heeft de gemeente Steenwijkerland een veldonderzoek laten verrichten, maar deze heeft overdag plaatsgevonden, wanneer nachtactieve soorten als vleermuizen zich niet laten zien. Derhalve stelt actiegroep SPaar de Kaampe dat het veldonderzoek geen adequaat beeld schetst van de flora en fauna ter plaatse.
De Steenwijker Kamp is in ecohydrologisch opzicht zeer belangrijk omdat het een bron is van lithotroof- of grondwater, dat als kwel in het lager gelegen laagveengebied van de Wieden in het oppervlaktewater komt. Dit water is onmisbaar voor behoud en ontwikkeling van trilvenen en andere waardevolle vegetaties. De grond is voornamelijk in gebruik als grasland wat de infiltratie van regenwater bevordert. Bijzonder is verder dat de Steenwijker Kamp, in tegenstelling tot nagenoeg alle andere stuwwallen in Nederland, niet bebost is. Als de Steenwijker Kamp bebouwd wordt, vormt hij niet langer een bron van schoon grondwater omdat het regenwater deels via rioleringen wordt afgevoerd en niet meer infiltreert. Bovendien bevat afgevoerd straatwater giftige stoffen dat op termijn via het nu nog schone kwelwater in de Wieden terechtkomt.
Onze actiegroep is van mening dat door de bouwplannen van de gemeente Steenwijkerland onherstelbare schade wordt aangericht aan de natuur en het landschap.

Anderzijds maakt onze actiegroep SPaar de Kaampe zich ook nog steeds zorgen over de “democratische” wijze waarop dit plan door de kelen van de bevolking wordt gedrukt. In eerste instantie maar liefst 102 reacties van individuen, actiegroepen en diverse andere instanties werden van tafel geveegd om vervolgens een vrijwel identiek ontwerp goed te keuren. Na het debacle van de te late inzending van de plannen door de gemeente levert dit de gemeente een financiële strop op van maar liefst € 500.000 om de plannen opnieuw aan te bieden. Dit maakt een rendabiliteit van de bouwplannen hoogst twijfelachtig. Daarnaast is het aanleggen van een rotonde en de verlegging van de Zuidveenseweg in de begroting niet meegenomen. Tel daarbij op het aansluiten en/of het volledig vernieuwen van de riolering op het bestaande rioolsysteem alsmede de waterbeheersing in de geplande nieuwe wijk en het kostenplaatje wordt er niet beter op. Actiegroep SPaar de Kaampe verzoekt de gemeente eerst duidelijkheid op dit gebied alvorens de plannen onverkort in te dienen.
Nog steeds is er geen of onvoldoende rekening gehouden met de bezwaren van omwonenden en inwoners van Zuidveen welk dorp haar identiteit zal verliezen.
(Geen bufferzone tussen Steenwijk en Zuidveen, de waardevermindering van hun woon- en leefomgeving en het verlies van recreatiemogelijkheden.)
Nog steeds is er geen of onvoldoende een oplossing gevonden voor de nu al grote verkeersproblemen op de Zuidveense weg en de toenemende verkeersdruk in Steenwijk-Zuid.
Ook bezwaren van milieu en natuurinstanties zijn niet voldoende op waarde geschat. (Het onherstelbaar aantasten van het landschap, de natuur en de vervuiling van het grondwater en de gevolgen voor het natuurgebied de Wieden.)

Dit alles voor een plan dat onderdeel uitmaakt van een prestige project, om Steenwijk te laten worden tot de “goudkust” van de kop van Overijssel.
Met de luxe woningen wordt getracht de kapitaalkrachtige huizenzoekers van buiten onze gemeente aan te trekken om de Steenwijker economie te verbeteren. (Leegstand in winkels en industrie.)

De gemeente Steenwijkerland is er dan ook geenszins in geslaagd om aan te tonen dat een landelijk natuurgebied als de Steenwieker Kaampe moet worden opgeofferd om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen.
De verwachting is dat in een teruglopende economie en een afnemende bevolkingsgroei de vraag naar luxe woningen ook zal afnemen.
Medio 2006 staan er volgens een recent onderzoek ruim 740 woningen te koop in de gemeente Steenwijkerland. Vrijwel alle gemeenten in Nederland zijn bezig met bouwplannen, wat in zal houden dat het aanbod van bouwgrond de vraag naar bouwgrond ruimschoots zal overstijgen.
Daarnaast is de gemeente Steenwijkerland nog volop bezig met het ontwikkelen van een verbeterde bouwvisie 2003 te ontwikkelen. Beter zou zijn deze verbeterde bouwvisie 2003 af te wachten en de bouwplannen Steenwijk – de Schans hierop af te stemmen, danwel de noodzaak hiervan aldus te toetsen. Kan een gemeente aangeven dat bouwgrond nodig is wanneer diezelfde gemeente zich beraadt over aantallen en typen woningen? Wij zijn van mening van niet.
Mede door de ontwikkeling van diverse bouwlocaties binnen de gemeente Steenwijkerland, zoals in de groeikernen Vollenhove en Oldemarkt, zal de druk op de stad Steenwijk afnemen. De gemeente Steenwijkerland is volop bezig met het ontwikkelen van diverse in- en uitbreidingslocaties, zoals in Tuk, het Kornputkwartier en de Eesveense hooilanden. Gelet hierop en op het vorige, is er geen enkele noodzaak de Steenwijker Kaampe te bebouwen. De gemeente Steenwijkerland onderkent dit en stelt dit zelf in haar eigen begroting!

In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is slechts een zeer beperkt deel van de te bebouwen gronden bestemd voor Sociale woningbouw waar volgens de door de gemeente Steenwijkerland ontwikkelde woonvisie 2003+ een groot te kort aan is. (Huurwoningen, Starterswoningen en woningen voor alleenstaanden en senioren.) Volgens onze actiegroep SPaar de Kaampe is er geen recent onderzoek voorhanden waarmee de gemeente Steenwijkerland kan aantonen dat er een toenemende behoefte bestaat om de stad Steenwijk verder uit te breiden of waaruit blijkt dat er een toenemende vraag is naar bouwgronden.
Onze actiegroep SPaar de Kaampe is van mening dat de door de gemeente Steenwijkerland genoemde verwachtingen speculatief zijn en niet voldoende onderbouwd met recente cijfers.

Onze actiegroep SPaar de Kaampe is van mening dat er in de stad Steenwijk, of in de gemeente Steenwijkerland, voldoende alternatieven zijn te vinden waar bouwen mogelijk is zonder onherstelbare schade aan het landschap, natuur en milieu aan te brengen en waarbij voldoende rekening gehouden kan worden met de bezwaren van de omwonenden en instanties.

De bouwplannen op de voormalige Kornputkazerne en de op te ruimen vuilstortplaats “de Steenakkers” en de naastgelegen fabrieksterreinen van de Betap en de Crilux kunnen dienen als een prima alternatief voor het bouwen van woningen als genoemd in de woonvisie 2003+.
De gemeente zou de voormalige stortplaats niet behoeven te ontruimen omdat er toekomstige bouwgronden voldoende zijn.
Recent heeft de commissie Bouwen, Wonen en Milieu zich “voorlopig” uitgesproken voor een onderzoek naar het ontruimen van deze stortplaats. Hierdoor kan de de Steenwieker Kaampe worden geSPaard.

Ook nu verwacht onze Actiegroep SPaar de Kaampe dat er weer veel reacties zullen binnenkomen op het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk – de Schans omdat het plan niet wordt gedragen door de bevolking de gemeente Steenwijkerland, er niet is geluisterd naar bezwaren van betrokkenen en geenszins is aangetoond dat uitbreiding van de stad Steenwijk en de bouwbehoefte volgens de woonvisie 2003 + noodzakelijk is.

Wij sluiten af met de wens dat de Steenwieker Kaampe kan worden geSPaard voor de prestatiedrang van de gemeente Steenwijkerland.

Hoogachtend,

A.G.R. Gritter,

Namens de actiegroep SPaar de Kaampe.

Verder nog...

Een aantal zaken die we wel in de gaten houden, maar waar op dit moment weinig concreets over te melden valt:
Eesveen. We verdiepen ons in de mogelijkheden;
Wetering We hebben een brief met wat kritiekpunten op het ontwerpbestemmingsplan gestuurd; de ontvangst van de brief is schriftelijk bevestigd. Verder geen nieuws.
Moespotvaart Dit komt nog in de raad. Er zijn meer financiën nodig als het uitgevoerd mocht gaan worden. Er zijn maar enkele mensen die ervan zullen profiteren. De toeristische druk op de omgeving zal toenemen, we hebben er daarom bezwaar tegen. We staan hierover in contact met Natuurmonumenten.
Rondweg om Ossenzij. Er is sprake van een rondweg, of juist niet; maar dan een aansluiting op de Peter Stuyvesantweg (+nieuwe brug?!) SP-plan? We houden het in de gaten.


Deze webstek wordt gemaakt door Anneke de Vries. Voor vragen, opmerkingen, suggesties enz.: Mail