ontstaan en doel
wie zijn we
nieuws
projecten
jaarverslagen
natuurinfo
weerribben en wieden
contact
links

Kies:
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2018
2022
2022

Jaarverslag 2022

Ondanks enkele toezeggingen en pogingen van onze zijde is het niet gelukt het platform uit te breiden. Wij begrijpen dat het in het openbaar opkomen, en hoewel altijd met de wet aan onze kant, niet bij iedere "natuurbeschermers" past. Echter, het is wel zo dat natuurbescherming clubs (ook I.V.N. en KNNV) veelal in hun statuten het beschermen van de natuur als een van hun doelen hebben beschreven. Vaak is het beschermen van de natuur (later ook het milieu) de reden geweest om deze verenigingen op te richten. Uiteraard kan dat ook bereikt door educatie, voorlichting,monitoring, lezingen e.d. Daadwerkelijk en serieuze bescherming van natuur en milieu in onze directe leefomgeving blijft helaas maar al te nodig, getuige de diverse ontwikkelingen. Ook als club/vereniging hierdoor beter zichtbaar worden kan prima, niet voor niks was dit één van de uitkomsten van de mini enquête op de jaarvergadering 2022 van het IVN NWO.
Dus nogmaals een beroep aan een ieder om verantwoordelijkheid te nemen, en dat doe ik met een slogan uit Mens en Natuur. Wij willen niet het orkestje zijn dat maar blijft roepen hoe mooi de natuur is terwijl die om ons heen verdwijnt. Gelukkig hebben zich wel een drietal personen aangemeld die nadrukkelijk met ons meedenken en ons met raad en daad ondersteunen maar daarbij liever buiten beeld blijven, dat kan ook als u dat beter past. Als geinig voorbeeld en ter illustratie dat er bijna geen natuurbeschermers meer zijn die in het openbaar gezien willen worden het volgende waar gebeurde! Tijdens het mini symposium "Ongezouten", mede georganiseerd door de Stichting Weerribben-Wieden (zie verder bij overig) werd er de vraag gesteld: wie voelt zich in de eerste plaats natuurbeschermer? Onder de vele aanwezigen ook boswachters, gebiedsmanagers, ecologen, waterschappers, rietsnijders en zelfs een gedeputeerde. Slechts drie personen gaven dit als eerste prioriteit aan. Het zal u niet verbazen dat deze drie allen platformleden waren.

Algemeen en standpunten:

Het was voor ons een druk jaar. Telkens worden we weer verrast met het gemak waarmee overheden en soms ook terreinbeheerders met de N2000 in onze gemeente omgaan.
Ook de gemeente Steenwijkerland is nog altijd bewust bezig de wetten te omzeilen, dit door maar nooit een fatsoenlijk omgevingsplan te produceren. Eindelijk, het zal u zeker niet ontgaan zijn, is ook de problematiek en de daarbij behorende discussie over uitstoot van stikstof gemeengoed geworden in de gemeente Steenwijkerland. Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat wij door gebrek aan kennis en capaciteit hier geen actieve rol in hebben gespeeld . Wel is het zo dat het NMPS al vanaf de oprichting, waar mogelijk pleit, voor extensivering van landbouw rond onze N2000 gebieden, ook hebben wij daarbij altijd aangegeven dat de PAS niet de beoogde oplossing van het probleem zou zijn.
Misschien wordt ook te gemakkelijk vergeten dat het juist de vertegenwoordigers van de landbouw waren die destijds, in afwachting van de definitieve vaststelling van de PAS, de lopende gebiedsprocessen gefrustreerd en daarmee ernstig vertraagd hebben. Denk hierbij aan ruilverkavelingen, waterpeilen en nieuwe natuur. Het herstel had dus al een stuk eerder kunnen beginnen in de N2000 gebieden.
Na jarenlang gesteggel en met de komst van de PAS heeft de provincie Overijssel onder de noemer "Samen werkt beter" deze gebiedsprocessen weten vlot te trekken. Helaas is momenteel elke vorm van samenwerking verdwenen.
Stikstofmaatregelen en een landbouwakkoord worden weer vooruit geschoven (zeker tot ver na de Prov. statenverkiezingen), en dat belooft gezien de peilingen, niet veel goeds!
Het NMPS vindt het jammer dat in de stikstofdiscussie elke nuance ontbreekt, waar het in feite om gaat is uiteraard veel meer dan het al dan niet onder dwang verminderen van de ammoniak uitstoot en stikstofoxides. Ook ons eigen leefmilieu, waartoe ook het platteland van onze gemeente behoort, is de laatste drie decennia ook voor een groot deel veranderd in troosteloze graslandsteppes waar de meeste biodiversiteit is verdwenen. Wat rest als oases voor zeldzame natuur zijn de N2000 gebieden.
Het NMPS blijft daarom pleiten om alle negatieve invloeden van buitenaf op de deze gebieden in elke vorm te beperken.

N.a.v. 2021/2022

Cabins:

De afwikkeling van de illegaal geplaatste cabin door SBB in het Diepe Wiede bij Wetering is keurig afgerond, ook de bij het kantoor van SBB afgebouwde tweede cabiner heeft kennelijk een andere bestemming kunnen vinden. (Voor uw geheugen: de rechter zette in April 2021 een streep door de verleende vergunning.)
Laten we hopen dat dergelijke fratsen door de vergunningverlener en terreinbeheerder nu voor eens en altijd achterwege blijven.

Waterstaete Ossenzijl:

De angst die wij vorig jaar uitspraken is helaas bewaarheid. De gemeente Steenwijkerland (college) heeft zonder verdere inspraak gemeend een ontheffing te kunnen verlenen voor een vaarvergunning voor de gehele vloot van het park. Wel met een ingebouwde afspraak dat deze boten binnen zes jaar moeten zijn omgebouwd naar elektrisch aangedreven. De overlast voor omwonenden en de schade aan het milieu en de natuur worden niet genoemd. Het NMPS en veel anderen dienden een bezwaar in en vragen eveneens om handhaving. Wij worden notabene in deze zaak niet ontvankelijk verklaard. Alle bezwaarmakers zijn inmiddels gehoord, en wat schetst onze verbazing?
Het advies van de commissie aan het college is, alle bezwaren ongegrond verklaren en de vergunning in stand houden.
Wij worden wederom niet ontvankelijk verklaard. Hier laten wij het uiteraard niet bij!

Lichtmasten bij Ossenzijl:

In januari 2022 dienden wij een pro-forma bezwaarschrift in tegen een besluit van het college van de gemeente Steenwijkerland. Dit college wilde een vergunning verlenen voor het plaatsen van lichtmasten bij een paardenrijbak op een locatie pal aan de noordkant van de Weerribben. Wij vroegen om details en stelden de vraag of er rekening was gehouden met de vliegroutes van de vleermuizen en de meervleermuis in het bijzonder. Een antwoord van de gemeente bleef vooreerst uit, pas na aandringen en contact met de eigenaar kwam er voldoende informatie waaruit bleek dat onze zorg kon worden weggenomen, waarop we in goed overleg met deze eigenaar besloten het bezwaar in te trekken. We gaan nog in overleg met de eigenaar over de beplanting rond deze paardenbak. Eind goed al goed!

Grote vuurvlinder:

In het voorjaar en aan het einde van de zomer kreeg de grote vuurvlinder ook weer onze speciale aandacht, daarover hebt u in het Koppel kunnen lezen.

Provinciaal Inpassing Plan(PIP) Noordmanen:

Wij dienden een zeer uitgebreide zienswijze in op dit voorontwerp, naar onze mening kan de inrichting veel efficiënter. Meer in samenhang met de omgeving en zonder de bepleite recreatieve voorzieningen.
Al onze opmerkingen zijn ter kennisgeving aangenomen.
Vlak voor de feestdagen werd nog de mogelijkheid geboden om hierover te discussiëren met de provinciale staten leden. Daar hebben we uiteraard gebruik van gemaakt:
Hier volgen een paar onderdelen van onze zienswijze die met de statenleden besproken zijn. Zo komt er blauwgrasland en veenmosrietland. Daar is niets mis mee, maar in de PIP worden de kenmerkende soorten voor dit gebied niet genoemd, zoals het Moerasviooltje (waardplant van de Zilveren Maan) en de Tormentil (waardplant Aardbeivlinder). In de PIP staan in de tabel met beschermde soorten de Zilveren Maan en de Aardbeivlinder vermeld. Echter voor deze vlinders wordt niets gedaan, aangezien deze soorten niet zijn opgenomen in het N2000 beheerplan uit 2017. Daarbij komt ook nog dat de blauwgraslanden geïnundeerd worden. De aardbeivlinder komt niet meer voor in de Weerribben, maar nog wil in de Wieden. In de loop der tijd zijn er populaties van de Zilveren Maan uit de Weerribben verdwenen en gaat de soort landelijk achteruit.
De in de PIP voorgestelde 1 tot 5 ha langs de Roomsloot is op dit moment geen waterriethabitat (en wordt het ook niet zonder extra maatregelen), bovendien ontbreekt voldoende rust en breedte van de rietzoom voor de Grote Karekiet. Simpelweg een aantal jaren niet maaien van het riet zal voor deze soort dan ook niet het gewenste riet opleveren. Deze soort kan beter van uit de van oudsher bestaande broedlocatie geholpen worden gewoon door rietpachters uit te ruilen/kopen. Wil men de plannen zoals die er liggen voor de Roomsloot t.a.v. de Grote Karekiet dan moeten verbrandingsmotoren van boten van recreanten verboden worden. Ook deze leveren extra stikstof (opdracht is om het stikstofgehalte in de natuur te verminderen).
We hebben het met de aanwezige statenleden uitgebreid gehad over deze en andere onderwerpen. De statenleden hebben aandachtig geluisterd en dit na afloop van de bijeenkomst met elkaar besproken, een terugkoppeling is nog niet geweest.

Verlengen beheerplan N2000 Weerribben-Wieden:

In 2017 is het N2000 beheerplan voor Weerribben-Wieden vastgesteld, de duur van dit plan is zes jaar.
Provincie/gedeputeerde staten als bevoegd gezag, mag onder voorwaarden gebruik maken van een verlenging van nog eens zes jaar. Van deze mogelijkheid werd zonder enige inspraak door het college gebruik gemaakt, hier hebben wij toch wel onze bedenkingen bij zoals: mag dit zonder inspraak, evaluatie, toetsing enz. Is het beheerplan nog wel geschikt t.a.v. de schrikbarend toegenomen recreatievormen en aantallen toeristen.
Wij vragen naar de mogelijkheden van een addendum, immers de gestelde doelen worden bij lange na niet gehaald en evaluaties ontbreken, gegevens zijn ook niet beschikbaar (wel verplicht) bij verlenging volgens ons. Het college ziet hier niets in, dus rest ons een bezwaar tegen het genomen besluit.
We zijn inmiddels gehoord door een onafhankelijke commissie, de commissie geeft als advies het besluit niet te herzien en in stand te laten. Het College besluit hierop om niet te herroepen, dus rest ons niets anders dan de stap naar de rechter te maken. We kregen juridische adviezen van Vogelbescherming Nederland en lijken sterk te staan. De gang naar de rechter is inmiddels gemaakt en we bereiden de zaak voor in samenwerking met ecologen en juristen. Krijgt dus vervolg in 2023.

Ontwikkeling Noord Poort Ossenzijl:

Vorig jaar spraken we onze zorgen uit over de ontwikkelingen aan de noordzijde van de Weerribben. De gemeente Steenwijkerland en Staatsbosbeheer willen hier dolgraag een European Wetland Center.(E.W.C.) Nu inmiddels plaatselijk belang Ossenzijl ook mee gaat denken zijn onze ergste zorgen voor even weggenomen. Het standpunt van P.B. Ossenzijl laat niets aan duidelijkheid over. Geen E.W.C. zonder rondweg om Ossenzijl. Wij zijn wel benieuwd hoe dit past in de natuurverbinding tussen Weerribben en Rottige Meenthe.

Overig activiteiten 2022:

Ongezouten. Op 18 oktober bezochten we het mini symposium "Ongezouten" in Sintjansklooster, de bedoeling was mee te denken over ontwikkelingen rond de voormalige Zuiderzee, deze keer was onze regio aan de beurt. Jos Bisschops (Natuurmonumenten) blikte vooruit op de toekomst van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dat gebeurde met een prachtige lezing. Gebeurde het maar zo als deze visionair het zag! Aansluitend gaf Bureau Overland toelichting op de landschapsbiografie die momenteel wordt opgesteld (zin of onzin) waarna de aanwezigen in een toekomstgesprek samen aan de slag gingen met actuele vragen. Zoals vaak met dit soort symposia, mooie woorden maar daden blijven dan achterwege.

Kleine windmolens.

We houden de vinger aan de pols bij de kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland, die in het buitengebied overal verschijnen. Wij zijn zeker niet tegen deze vorm van energie-opwekking maar sommige locaties baren ons wel enige zorgen.

Acties 2023:

Een overleg met de Stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland staat op ons verlanglijstje.

Bestuur en secretariaat:

Er werd dit jaar weer gelukkig "gewoon" vergaderd maar het meeste gaat inmiddels via mail om kosten voor een ieder te beperken. Voor de platformleden (de meesten al vanaf de oprichting) is de besteding van de vele honderden uren "voor de goede zaak zullen we maar zeggen” geen enkel punt. Omdat alles flink duurder is geworden en nieuwe platformleden op voorhand niet te ontmoedigen hebben we besloten om activiteiten voor het NMPS zoals de langere afstanden met de auto voor overleg, vergaderen, rechtszaken en lobbyen te vergoeden en ook een minimale tegemoetkoming voor administratie kosten per lid van € 25,- Dat betekent wel dat binnen afzienbare tijd onze kas leeg zal zijn!
Wij zullen aankomend jaar dus een bijdrage willen ontvangen van zowel het I.V.N. en de K.N.N.V/ NWH. We zullen hiervoor een verzoek doen toekomen aan de besturen. Anders zullen wij onze activiteiten moeten inperken of erger: staken!

Jaarverslag 2021

Ondanks de vele corona beperkingen zagen we toch nog kans om twee keer fysiek te vergaderen en het lukte zelfs om Rolf persoonlijk welkom te heten binnen het platform. "het voordeel van een klein bestuur" zullen we maar zeggen. Jammer genoeg lukte het door dezelfde beperkingen niet waterzuring te planten in samenwerking met Staatbosbeheer De taken zijn voorlopig als volgt verdeeld: Henk is voorzitter en neemt waar mogelijk het secretariaat waar. Ger is penningmeester. Anneke en Rolf zijn beide (gewoon)bestuurslid. Bestuurlijk en juridisch gezien zijn we allemaal tekenbevoegd en inmiddels zogenaamd als hoger leidinggevende ingeschreven bij de Kvk . Wij maakten kennis met de natuurbescherming wacht Meppel en omstreken via een zoomoverleg. We hopen in de toekomst verder te kunnen samenwerken waar het accent bij hun ,wat ons betreft op De Wieden komt te liggen. Direct bij aanvang van het jaar stond ons al een flinke uitdaging te wachten namelijk: Staatsbosbeheer vraagt als organisatie een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Steenwijkerland, het gaat hier om het tijdelijk plaatsen van twee zogenaamde cabiner, s in het N2000 gebied de Weerribben op een viertal locaties. Wij dienden tijdig een zeer uitgebreide zienswijze in bij de gemeente, helaas werd deze door de gemeente onbeantwoord gelaten. De gemeente verleende de vergunning en wij dienden bezwaar in. De behandeling van ons bezwaar kon pas in het najaar plaatvinden. Wij voelden ons hierdoor genoodzaakt, dit om mogelijke schade aan het N2000 gebied te voorkomen, om een voorlopige voorziening aan te vragen. De rechter stelde ons volledig in het gelijk en vernietigde per direct de door de gemeente Steenwijkerland inmiddels verleende vergunning. Helaas was inmiddels al een van de cabiners (op zijn (nu dus illegale plek) afgebouwd. Omdat het broedseizoen al begonnen was werd in overleg met de rechter en de betrokken partijen besloten ,,voor eerst,, af te zien van handhaving om zo nog mogelijk grotere schade te voorkomen. De door gemeente verplichte behandeling van ons bezwaar door een onafhankelijke commissie werd hierdoor tevens overbodig. Helaas is het kwaad dus al willens en wetens geschied. We beraden ons op verder stappen! Gaswinning Vermillion Eesveen: Ondanks onze inzet en de rechtsgang naar de R.v.State (2018) is zoals verwacht de vergunning gewoon verleend. Het laat nog maar eens zien dat het Rijk hier altijd nog aan de touwtjes trekt en gasvrij nog toekomstmuziek is. Waterstaete Ossenzijl: Inmiddels zijn alle woningen gebouwd en verkocht en ligt bij elke woning een sloep. We stellen vast dat wij destijds een kans hebben gemist door niet nadrukkelijker op de nadelen van het varen met explosiemotor te wijzen. In de uitgebreide zienswijze (2013) van het NMPS zoals behandeld in de Zienswijzenota Bestemmingsplan Ossenzijl Weerribbenland worden inderdaad de motorsloepen niet met name genoemd maar in een breder verband wordt wel degelijk grote zorg uitgesproken over de toename van deze bootjes. Ook hebben wij destijds adviezen over inrichting en beplanting in en rondom het park gegeven. Deze adviezen zijn onderdeel van het plan geworden. Wat daar uiteindelijk terecht van komt is ons onduidelijk. Uiteraard gaan we dit uitzoeken. Bij de gemeente Steenwijkerland en in gesprekken met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer uiten we onze bezorgdheid omtrent het alsmaar toenemende vaarverkeer in het Nat. Park. Met name de kleine bootjes veelal uitgerust met explosie motoren zorgen voor veel schade aan de natuur.

Noord poort Ossenzijl:

De laatste ontwikkelingen zijn dat camping,"de Kluft" zich heeft teruggetrokken uit dit plan. Het hoe en waarom is ons niet bekend! We houden de info en ontwikkelingen scherp in de gaten. Twee uitbreidingsplannen betreffende varkenshouderijen aan de Jan van Nassauweg en Hooiweg, Paasloo trokken onze aandacht, gelukkig stonden deze inmiddels bij Natuurbescherming Meppel en omgeving op de radar. Ger bezocht het landschap café in de Meenthe, hier werd bevestigd wat wij als platform al vermoedden. De insteek van de sprekers kan alleen maar leiden naar een ongebreidelde groei van het massa-toerisme met alle gevolgen van dien. Verder ging onze aandacht naar het beleid kleine windmolens van de Gemeente Steenwijkerland en keken we aandachtig naar het hoe en waarom van seismologisch onderzoek in onze omgeving. De vraag/oproep van de gemeente om mee te denken over de stationsomgeving vonden wij na discussie niet nodig. Aan het eind van het jaar hadden we zoals de laatste jaren gebruikelijk is contact met de gemeente over een locatie in Ossenzijl waar carbid schieten mogelijk wordt gemaakt. We besluiten verder om met de redactie van de Koppel en de besturen van het I.V.N. en K.N.N.V. eens te bekijken of wij als platform een vaste rubriek in het vereniging blad kunnen krijgen. ( ook een wens van de KNNV) Dit geeft transparantie naar onze achterban en maakt jaarverslagen overbodig. Wij beseffen dat dit bij een aantal leden van het I.V.N. Noordwest Overijssel nog steeds gevoelig ligt. Henk Plat Oldemarkt januari ’22

Jaarverslag 2018

Algemeen:

De platformleden kwamen afgelopen jaar twee keer bij elkaar voor overleg. Het overige ging via de mail of per telefoon. We gaan stug door, ondanks de geringe bezetting van het platform. Het blijft noodzaak om in een gemeente als de onze , deze kritisch te volgen, helaas. Jammer dat dit gegeven bij de leden van de KNNV en IVN, ons als platform geen nieuwe leden oplevert. Opvolgingen 2017: A: zie jaarverslag 2017

Pikbroeken:

Eindelijk heeft Staatsbosbeheer het reguliere beheer zelf opgepakt, er is gemaaid en geïnundeerd. Het terrein heeft door de jaren heen een grote achterstand in onderhoud, hier moet nu de focus op gericht worden. We houden het in de gaten. B: zie jaarverslag 2017

Ganzenjacht:

Vogelbescherming Nederland was ook in 2018 nog met de Provincie Overijssel verwikkeld in een procedure omtrent het jaarrond afschieten van ganzen in en om de N2000 gebieden.
Voor ons was het nog onduidelijk hoe de nieuwe ontheffing wordt gehandhaafd. De juriste van V.B.N. gaf nog de volgende aanvullende info . Op basis van de vergunning is het de bedoeling dat de TBO’s gegevens leveren aan de Faunabeheereenheid over de actuele aanwezigheid van broedvogels. Als de vogels er feitelijk niet broeden, mag er wel geschoten worden, aldus de vergunning. De TBO krijgen die gegevens uit de BMP-inventarisaties. Dus van Sovon en/of van de teller. C: zie jaarverslag 2017

P.A.S.:

Wij zijn zeer benieuwd hoe snel de herstelmaatregelen nu uitgevoerd kunnen worden. De bal ligt nu bij de provincie. Het idee, om een deel van deze maatregelen in de nog te realiseren verbinding zones mee te nemen betekent direct al niet veel goeds .Wij zijn het daar dan ook niet mee eens. D: zie jaarverslag 2017 Omgevingsvisie Steenwijkerland: Geen nieuwe ontwikkelingen. zie jaarverslag 2017 Concept Omgevingsplan buitengebied Steenwijkerland: Het is niet te geloven , de gemeente vraagt in april 2018 om meer voorbereidingstijd en stelt voor om het concept opnieuw ter inzage te leggen. Gek genoeg hebben wij nooit een nota van antwoord gezien. Wij hebben een onderhoud aangevraagd met de heer Huizing (projectleider) Dit gesprek levert wat ons betreft geen nieuwe inzichten op. In december 2108 opnieuw uitstel .Het plan wordt op cruciale punten aangepast? Wij blijven achter met veel onduidelijkheden. Gas exploitatie in de gemeente: Mijnbouwlocatie Eesveen: Wij vinden om meerdere redenen dat het tijdperk fossiele brandstof inmiddels voorbij is en dienden op 20 augustus 2018 een bezwaar in tegen gaswinning in Eesveen.(wordt vervolgd dus) Nieuw 2018: In de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 25 september 2018 het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden en voor de Weerribben vastgesteld. De voorontwerpen-PIP voor De Wieden en de Weerribben lagen inclusief bijlagen ter inzage van 16 oktober tot en met 26 november 2018. Ook organiseerde de provincie inloopspreekuren op 31 oktober en 7 november 2018. Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. Wij hebben kritisch naar deze plannen gekeken en bezochten eveneens de inloopbijeenkomsten. Om de broodnodige herstelmaatregelen niet te vertragen besluiten wij geen actie te ondernemen tegen het deel van het plan voor De Wieden - Weerribben en de Milieueffectrapportage (MER). Wel gaven wij op 28 okt.2018 een reactie op de het PIP deel van de verbindingszone tussen de Weerribben en de Rottige Meenthe Procedures/zienswijzen: 2018 1. N.a.v. een eerder ingediende zienswijze een gemotiveerd bezwaarschrift tegen gaswinning Nijensleek/Eesveen 2. Een zienswijze op het voorontwerp PIP Ontwikkelopgave/Natura 2000 voor de Weerribben.

Verdere activiteiten 2018

26.01.2018 Veld bezoek/overleg projectleider verbindingszone.
14.02.2018 Inloopbijeenkomst PAS in Blokzijl.
03.05.2018 Grote vuurvlinder actie. Waterzuring planten verzamelen en poten.
18.05.2018 Overleg N2000 VBN verbindingszone.
8.07.2018 Grote vuurvlinder actie. Controle op eitjes met de boswachter.
07.11.2018 Inloopbijeenkomst PIP Kalenberg  

Verder/Overig

Twee leden van het platform zijn ook in 2018 nog actief in de G1000 vertegenwoordigd geweest, en dat in de werkplaatsen Voeding en duurzame mobiliteit. We deelden onze mening over visvlonders en loodvissen in het Steenwijkerdiep. We gaven de gemeente advies omtrent ecologische inrichting van het marktplein in Steenwijk.(geen gebruik van exoten)
We maakten/maken ons grote zorgen over het N.P. nieuwe stijl en namen contact op met deze nieuwe stichting.
Oldemarkt februari 2019 Henk Plat

Deze webstek wordt gemaakt door
Anneke de Vries. Voor vragen, opmerkingen, suggesties enz.:anneke.dvrs@gmail.com